Rirya at Pamanganyaya (Envy and Betrayal )

TOPSTORIES


“Makanyan man ing kapagnasan ning Ginu yang lumaso kaya at maging sangkan king pamagdusa na; at agya mang ing Ginu gagawan nang daun ing bye na para king kasalanan, akit na la ring keyang dai at ikaba Na la ring aldo na, at ing kapagnasan ning Ginu...

Read latest Sun.Star Pampanga online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Philippines
Newspapers in English